Produkty z dedykacją haftowaną znajdziesz w kategorii -  Do haftu  - tu w cenę wliczony jest haft 
Termin realizacji zamówień 1-2 dni robocze

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU „KOCYKOWO.PL”
§1.
Niniejszy Regulamin Sklepu stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sklep z Konsumentami lub Przedsiębiorcami za pośrednictwem strony internetowej www.kocykowo.pl bądź poprzez kontakt Konsumenta lub Przedsiębiorcy ze Sklepem za pośrednictwem innych środków komunikacji, jak np. korespondencji tradycyjnej, wiadomości e-mail czy też telefonicznie.
UŻYTE ZWROTY
§2.
1. SKLEP - Sklep internetowy „Kocykowo.pl” funkcjonujący pod adresem internetowym www.kocykowo.pl, prowadzony przez Pawła Cierpikowskiego w ramach działalności gospodarczej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą P.P.H.U. „Gigant”, z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (95-050), przy ul. C. K. Norwida 16. Szczegółowe dane Sklepu:
a. NIP: 727-116-68-45;
b. REGON: 472409717;
c.  Rachunek bankowy (płatności PLN): PKO BP S. A. 60 1020 3437 0000 1002 0075 2857
     Rachunek bankowy (płatności EUR): SPARKASSE  DE18 1705 6060 0101 0190 50
2. KONSUMENT – Osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie bez bezpośredniego związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. PRZEDSIĘBIORCA – Osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu w Sklepie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. TOWAR – Dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Zamówienia składanego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę.
5.TOWAR PERSONALIZOWANY – Szczególny rodzaj Towaru, wyprodukowany przez Sklep zgodnie z podaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę specyfikacją Towaru personalizowanego bądź posiadający cechy szczególnie sprecyzowane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na etapie składania Zamówienia, przy czym granice specyfikacji bądź cech szczególnych Towaru personalizowanego, wiążące Konsumenta lub Przedsiębiorcę, są każdorazowo określone przez Sklep na karcie Towaru personalizowanego widniejącej w Sklepie.
6. ZAMÓWIENIE – Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sklepem a Konsumentem lub Przedsiębiorcą za pośrednictwem Sklepu bądź poprzez kontakt Konsumenta lub Przedsiębiorcy ze Sklepem za pośrednictwem innych środków komunikacji, jak np. korespondencji tradycyjnej, wiadomości e-mail czy też telefonicznie, wiążąca strony umowy od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sklep.
7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – Przewidywany, przybliżony czas pomiędzy potwierdzeniem przez Sklep przyjęcia Zamówienia a jego wysłaniem do Konsumenta lub Przedsiębiorcy, w jakim Sklep kompletuje przedmiot Zamówienia i przekazuje go przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę formę dostawy.
8.  CZAS DOSTAWY – Przewidywany, przybliżony czas od upływu Czasu realizacji zamówienia do chwili dostarczenia przedmiotu Zamówienia do Konsumenta lub Przedsiębiorcy przez przewoźnika realizującego wybraną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę formę dostawy.
9.    DZIEŃ ROBOCZY – Jeden dzień kalendarzowy, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
10.  PRZELEW BANKOWY – Płatność dokonywana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę za pośrednictwem banku z rachunku bankowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy bądź za pośrednictwem poczty na rachunek bankowy Sklepu wymieniony w §2 ust. 1 lit. c. Regulaminu Sklepu.
11. PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA – Płatność dokonywana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę za pośrednictwem systemów płatności on-line, w tym płatność kartą.
12. PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM – Płatność dokonywana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę przy odbiorze przedmiotu Zamówienia na rzecz przewoźnika realizującego wybraną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę formę dostawy. Płatność za pobraniem nie jest dostępna przy realizacji Zamówienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
ZAMÓWIENIA
§3.
1.  Ceny Towarów podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów dostawy.
2. Ceny Towarów podane w Sklepie, widniejące na karcie Towarów w chwili złożenia Zamówienia, są wiążące dla Sklepu oraz Konsumenta lub Przedsiębiorcy.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, odwoływania ich bez poinformowania o tym Konsumenta lub Przedsiębiorcę.
§4.
Do złożenia Zamówienia w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
§5.
1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę Sklepu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2.  Konsument lub Przedsiębiorca składając Zamówienie w Sklepie w sposób opisany w §1 Regulaminu akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu udostępniony na stronie internetowej Sklepu.
3.  Skuteczne złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu wymaga poprawnego i kompletnego wypełnienia formularza zamówienia na stronie Sklepu, zawierającego m.in.:
a.  Rodzaj i ilość zamawianego Towaru;
b. Specyfikację Towaru, jeśli zamawiany jest Towar personalizowany;
c.  Formę płatności za zamówiony Towar;
d. Sposób dostawy oraz adres na jaki zostanie wysłane Zamówienie.
4. Składając Zamówienie w sposób inny niż za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Konsument lub Przedsiębiorca winien wyraźnie podać dane, o których mowa w ust. 3 pkt a-d oraz swój adres konta poczty elektronicznej. Zamówienie złożone w sposób opisany w zdaniu poprzednim nie może zostać opłacone poprzez Płatność elektroniczną.
5. Sklep, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia Zamówienia określonego w ust. 3-4. Od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sklep zostaje między Sklepem a Konsumentem lub Przedsiębiorcą zawarta umowa sprzedaży Towaru określonego w Zamówieniu.
6. Sklep, m.in. w przypadku określonym w ust. 4 bądź wątpliwości związanych z treścią Zamówienia, ma prawo zwrócić się do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z prośbą o dodatkowe potwierdzenie złożonego Zamówienia
7. Sklep ma prawo wstrzymać realizację złożonego Zamówienia w przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z treścią Zamówienia bądź brakiem potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6.
§6.
1. Konsument lub Przedsiębiorca składając Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu może dokonać wyboru między trzema formami płatności za Zamówienie:
a. Płatność za pobraniem (Opcja ta nie jest dostępna przy realizacji Zamówienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
b.  Przelew bankowy;
c.  Płatność elektroniczna;
2. W przypadku zamówienia Towaru personalizowanego wyłączona jest możliwość płatności za Zamówienie w postaci Płatności za pobraniem.
§7.
1.  W przypadku wybrania opcji „Płatność za pobraniem” Czas realizacji zamówienia wynosi w przybliżeniu od 1 (jednego) do 3 (trzech) dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sklep.
2. W przypadku wybrania opcji „Przelew bankowy” Czas realizacji zamówienia wynosi w przybliżeniu od 1 (jednego) do 3 (trzech) dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty za Zamówienie na rachunku bankowym Sklepu.
3.  W przypadku wybrania opcji „Płatność elektroniczna” Czas realizacji zamówienia wynosi w przybliżeniu od 1 (jednego) do 3 (trzech) dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty za Zamówienie na koncie systemu płatności on-line Sklepu.
4. Czas realizacji zamówienia opisany w ust. 1-3 może ulec przedłużeniu w związku z okolicznościami, na które Sklep nie ma wpływu bądź w związku z rozmiarem złożonego Zamówienia. W takiej sytuacji Sklep, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwróci się do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z informacją o przewidywanym Czasie realizacji zamówienia oraz prośbą o dodatkowe potwierdzenie Zamówienia oraz Czasu jego realizacji.  
§8.
1. Sklep, za dodatkową opłatą, udostępnia możliwość zamówienia Towaru oraz Towaru personalizowanego w dekoracyjnych opakowaniach prezentowych.
2.  Rodzaje, wzory oraz ceny opakowań prezentowych umieszczone są na stronie Sklepu oraz oferowane w trakcie składania Zamówienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę.
DOSTAWA
§9.
1. Koszty dostawy Zamówień w Polsce i poza granicami Polski, przy uwzględnieniu rodzaju dostawy przedmiotu Zamówienia, określone są na stronie Sklepu wraz z podaniem przewidywanego, przybliżonego Czasu dostawy oraz krajów, do których prowadzona jest wysyłka za granicę.
2. W przypadku niewyszczególnienia na stronie Sklepu możliwości wysłania Zamówienia do kraju przeznaczenia wskazanego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę, Konsument lub Przedsiębiorca może zwrócić się do Sklepu za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@kocykowo.pl z prośbą o indywidualne ustalenie przez Sklep z przewoźnikiem świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe kosztu oraz Czasu takiej dostawy.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie Czasu dostawy przez przewoźnika świadczącego usługi kurierskie lub pocztowe.
4.  Odbiór osobisty Zamówienia w siedzibie Sklepu jest darmowy oraz możliwy w godzinach 8:00 – 15:00 w Dni robocze, po wcześniejszym umówieniu dnia odbioru.
§10.
Konsument lub Przedsiębiorca odbierając Zamówienie winien sprawdzić stan przesyłki oraz zgłosić do protokołu przewoźnikowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe zniszczenie bądź naruszenie Towaru. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją umożliwi jej szybsze rozpatrzenie.
§11.
1. Zamówienie składające się z kilku Towarów będzie wysyłane w jednej przesyłce, o ile pozwala na to maksymalna waga oraz gabaryty jednej przesyłki zastrzeżone przez przewoźnika świadczącego usługi kurierskie lub pocztowe.
2. Konsument lub Przedsiębiorca może na etapie składania Zamówienia uzgodnić ze Sklepem wysłanie Zamówienia w kilku przesyłkach. W takiej sytuacji Sklep poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę o kosztach wysłania Zamówienia w kilku przesyłkach oraz wezwie Konsumenta lub Przedsiębiorcę do pokrycia kosztów wysyłki przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia.
3. Sklep może, w celu usprawnienia realizacji Zamówienia, po wcześniejszym poinformowaniu o takiej możliwości Konsumenta lub Przedsiębiorcę oraz po uzyskaniu jego zgody, wysłać zamówienie w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji ust. 2 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.
ZWROTY TOWARÓW I REKLAMACJE
§12.
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy.
2. Odstąpienie określone w ust. 1 może zostać złożone w formie pisemnej, na adres „P.P.H.U. „Gigant”, ul. C. K. Norwida 16, 95-050 Konstantynów Łódzki”, bądź w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@kocykowo.pl
3.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu umieszczony jest tutaj
4. Sklep potwierdzi otrzymanie oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysłanej do Konsumenta na adres elektroniczny użyty do założenia konta w Sklepie bądź podanego przy składaniu Zamówienia w sposób, o którym mowa w §5 ust. 4.
5.  Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od umowy, rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia Towaru na adres dostawy wskazany przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia.
6.  Konsument jest obowiązany zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres dostawy wskazany przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia. Konsument może dokonać zwrotu Towaru, przy zachowaniu terminu określonego w zdaniu pierwszym, poprzez przekazanie go do odbioru osobie upoważnionej przez Sklep, po otrzymaniu uprzedniej, pisemnej zgody Sklepu ze wskazaniem osoby upoważnionej do odbioru Towaru. Zgoda Sklepu, o której mowa w zdaniu drugim, może zostać wyrażona za pośrednictwem wiadomości e-mail. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem odesłanych przez Konsumenta.
7.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8.    Sklep dokona niezwłocznego zwrotu płatności za Towar dokonanych przez Konsumenta z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, to Sklep może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta do Sklepu dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.  Zasady zwrotu Konsumentowi należności za wybrany przez Konsumenta sposób dostawy zamówionego Towaru w przypadku odstąpienia od umowy zawartej przez Konsumenta na odległość:
a. Gdy Konsument odstąpił od Zamówienia w całości, Sklep dokona na rzecz Konsumenta niezwłocznego zwrotu należności za dostawę zamówionego Towaru razem ze zwrotem płatności, o której mowa w ust. 8, z tym zastrzeżeniem, że zwrotowi podlega należność za najtańszy możliwy oferowany w Sklepie sposób dostawy;
b. Gdy Konsument odstąpił od Zamówienia w części, zaś wysokość należności za dostawę zamówionego Towaru nie była zależna od ilości Towaru wysyłanego w przesyłce, Sklep nie dokona na rzecz Konsumenta zwrotu należności za dostawę zamówionego Towaru;
c.    Gdy Konsument odstąpił od Zamówienia w części, zaś wysokość należności za dostawę zamówionego Towaru była zależna od ilości Towaru wysyłanego w przesyłce, lub gdy Towar był wysyłany w kilku przesyłkach, Sklep dokona na rzecz Konsumenta zwrotu odpowiednio proporcjonalnej części należności za najtańszy możliwy oferowany w Sklepie sposób dostawy, bądź należności za najtańszy możliwy oferowany w Sklepie sposób dostawy jednej z kilku przesyłek, z zastrzeżeniem ust. b.
§13.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Konsumentowi w przypadku : 
a) Towaru personalizowanego, który jest towarem nieprefabrykowanym, wyprodukowanym według specyfikacji Konsumenta lub służącym zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) Towaru, który jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) Towaru, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami,
d) Towaru, który zawiera nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e) Towaru będącego dziennikiem, periodykiem lub czasopismem, z wyjątkiem zawarcia umowy o prenumeratę.
§14.
1.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obejmuje wady Towaru lub niezgodność ze złożonym Zamówieniem powstałe w procesie realizacji Zamówienia.
2.  Oświadczenie o skorzystaniu z uprawnień wynikających z rękojmi może zostać złożone w formie pisemnej, na adres P.P.H.U. „Gigant”, ul. C. K. Norwida 16, 95-050 Konstantynów Łódzki”, bądź w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@kocykowo.pl
i powinno zawierać:
a.  Numer zamówienia;
b.  Wskazanie towaru;
c.  Opis wady towaru.
3. Sklep potwierdzi otrzymanie oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysłanej do Konsumenta na adres elektroniczny użyty do założenia konta w Sklepie bądź podanego przy składaniu Zamówienia w sposób, o którym mowa w §5 ust. 4.
4. Konsument lub Przedsiębiorca winien odesłać na własny koszt Towar do Sklepu wraz z załączonym dowodem zakupu oraz kopią oświadczenia o skorzystaniu z uprawnień z tytułu rękojmi. Proces rozpatrywania roszczeń Konsumenta lub Przedsiębiorcy rozpocznie się najwcześniej w dniu dostarczenia Towaru do Sklepu. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem nadanych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę.
5. Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę o sposobie jej załatwienia. W szczególności:
a. W przypadku uznania reklamacji Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy egzemplarz;
b. W przypadku uznania reklamacji, jednak braku możliwości naprawy Towaru lub wymiany go na inny, pełnowartościowy egzemplarz, Sklep zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy równowartość ceny Towaru;
c. W przypadku nieuznania reklamacji Towar zostanie odesłany do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na adres wskazany na etapie składania Zamówienia, bądź inny adres wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę.
6. Zasady zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy należności za wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę sposób dostawy reklamowanego Towaru do Sklepu:
a. W przypadku uznania przez Sklep reklamacji z powodu zawinionego błędu po stronie Sklepu skutkującego wadą Towaru lub jego niezgodnością ze złożonym Zamówieniem, Sklep dokona na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy zwrotu należności za dostawę reklamowanego Towaru do Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że zwrotowi podlega należność za najtańszy możliwy oferowany w Sklepie sposób dostawy, oraz pokryje koszty dostawy reklamowanego Towaru z powrotem do Konsumenta lub Przedsiębiorcy;
b. W przypadku uznania przez Sklep reklamacji oraz podjęcia decyzji o zwrocie Konsumentowi lub Przedsiębiorcy równowartości ceny Towaru, a więc w razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 pkt b., Sklep dokona na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy zwrotu należności za dostawę reklamowanego Towaru do Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że zwrotowi podlega należność za najtańszy możliwy oferowany w Sklepie sposób dostawy;
c. W przypadku uznania przez Sklep reklamacji z powodu wystąpienia wady lub niezgodności Towaru ze złożonym Zamówieniem, na której wystąpienie Sklep nie miał i nie mógł mieć wpływu lub o wystąpieniu której Sklep nie wiedział i nie mógł wiedzieć, Sklep nie dokona na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy zwrotu należności za dostawę reklamowanego Towaru do Sklepu, jednak pokryje koszty dostawy reklamowanego Towaru, po przeprowadzonej naprawie lub wymianie go na inny, pełnowartościowy egzemplarz, do wysokości najtańszego możliwego oferowanego w Sklepie sposobu dostawy. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca zażąda dostarczenia mu reklamowanego Towaru w sposób inny niż najtańszy możliwy oferowany w Sklepie, Towar zostanie wysłany Konsumentowi lub Przedsiębiorcy za pobraniem kwoty przewyższającej najtańszy możliwy oferowany w Sklepie sposób dostawy;
d. W przypadku nieuznania przez Sklep reklamacji z powodu jej bezzasadności, Sklep nie dokona na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy zwrotu należności za dostawę reklamowanego Towaru do Sklepu oraz obciąży Konsumenta lub Przedsiębiorcę kosztami wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę, oferowanego przez Sklep, sposobu zwrotnej dostawy Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy, wysyłając przesyłkę do Konsumenta lub Przedsiębiorcy za pobraniem. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca nie dokona wyboru sposobu zwrotnej dostawy reklamowanego Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy, Towar zostanie wysłany Konsumentowi lub Przedsiębiorcy najtańszym możliwym oferowanym w Sklepie sposobem dostawy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§15.
Sklep prowadzi sprzedaż Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§16.
1.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu.
2. Sklep poinformuje zarejestrowanych Konsumentów oraz Przedsiębiorców o zmianie Regulaminu Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z dniem doręczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią oraz z treścią jej załączników Konsument lub Przedsiębiorca związany jest treścią nowego Regulaminu Sklepu.
§17.
1.  Sklep jest Administratorem danych podanych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę w ramach rejestracji w Sklepie lub w procesie składania Zamówienia. Podanie danych osobowych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę odbywa się na zasadzie dobrowolności.
2.  Dane osobowe Konsumenta lub Przedsiębiorcy będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, jak również wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych, związanych m.in. z usługą doręczenia przedmiotu Zamówienia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy, jak również w celach, na które Konsument lub Przedsiębiorca wyrazi zgodę, jak m.in. cele marketingowe. Konsument lub Przedsiębiorca podając swoje dane osobowe przy rejestracji w Sklepie lub w procesie składania Zamówienia wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep.
3. Konsument lub Przedsiębiorca ma prawo dostępu  do treści swoich danych osobowych udostępnionych Sklepowi, a także do ich poprawy, zmiany oraz złożenia oświadczenia o ich usunięciu.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Konsumenta oraz Przedsiębiorcy, a także stosowania cookies, zostały opisane w polityce prywatności i cookies Sklepu, dostępnej tutaj
§18.
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie wyłączne zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu było lub miało stać się nieważne, nie wpływa to na ważność całego Regulaminu, który w pozostałej części obowiązuje dalej. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim w miejsce nieważnych postanowień Regulaminu wchodzą odpowiednie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
§19.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów między Sklepem a Konsumentem lub Przedsiębiorcą jest sąd właściwy według siedziby Sklepu.